INSTALACJA KOMUNALNA

BIOODPADY

BIOODPADY - instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

KOD ODPADU NAZWA ODPADU
02 01 03 ODPADOWA MASA ROŚLINNA
02 01 07 ODPADY Z GOSPODARKI LEŚNEJ
03 01 01 ODPADY KORY I KORKA
03 01 05 TROCINY, WIÓRY, ŚCINKI, DREWNO, PŁYTA WIÓROWA I FORNIR INNE NIŻ WYMIENIONE W 03 01 04
03 03 01 ODPADY Z KORY I DREWNA
19 05 01 NIEPRZEKOMPOSTOWANE FRAKCJE ODPADÓW  KOMUNALNYCH I PODOBNYCH
19 05 02 NIEPRZEKOMPOSTOWANE FRAKCJE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO
19 08 01 SKRATKI
19 08 05 USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
20 01 08 ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
20 02 01 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
20 03 02 ODPADY Z TARGOWISK
20 03 03 ODPADY Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW