INSTALACJA KOMUNALNA

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE - instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów

KOD ODPADU NAZWA ODPADU
20 03 01 ZMIESZANE ODPADY KOMNALNE
20 03 07 ODPADY WIELKOGABARYTOWE
20 01 01 PAPIER I TEKTURA
20 01 99 INNE NIEWYMIENIONE FRAKCJE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
20 01 39 TWORZYWA SZTUCZNE
20 01 40 METALE
20 01 02 SZKŁO
15 01 01 OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
15 01 02 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
15 01 04 OPAKOWANIA Z METALI
15 01 05 OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
15 01 06 ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE
15 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA
19 12 12 INNE ODPADY (W TYM ZMIESZANE SUBSTANCJE I PRZEDMIOTY) Z MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW INNE NIŻ WYMIENIONE W 19 12 11