EDUKACJA

SEGREGACJA

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie bioodpadów umożliwia uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać do specjalnie wyznaczonych punktów w sklepach i aptekach prowadzących zbiórkę, bądź do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( tzw. PSZOK).

Przypominamy, że do segregacji odpadów należy stosować worki lub pojemniki w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych frakcji odpadów. W przeciwnym razie firma wywozowa może odebrać odpady kwalifikując je jako odpady zmieszane. W konsekwencji nieprawidłowe stosowanie się do zasad obowiązku segregowania odpadów może  skutkować nałożeniem w drodze decyzji na mieszkańców danej nieruchomości podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

W Gminie Zawiercie odpady są zbierane z podziałem na następujące frakcje:

  • metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek w kolorze żółtym,
  • papier- pojemnik lub worek w kolorze niebieskim,
  • szkło - pojemnik lub worek w kolorze zielonym,
  • bio odpady ulegające biodegradacji - pojemnik lub worek w kolorze brązowym,
  • odpady pozostałe czyli zmieszane (resztkowe) powinny się znaleźć w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
  • popiół z palenisk domowych- pojemnik szary lub czarny przeznaczony tylko i wyłącznie na popioł.

Segregacja

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy ul. Krzywej.

Gminny punkt, do którego mieszkańcy Zawiercia w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również bezpłatnie w określonych limitach oddać do PSZOK-a następujące odpady:

  • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
  • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 240kg/mieszkańca/rok .