główna zawartość

PARTNERZY

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego. Izba ma charakter otwarty i mogą do niej przystąpić, na zasadach określonych w statucie, podmioty związane z gospodarką odpadami, głównie te działające w strukturze samorządu terytorialnego. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)  angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.
RADA PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rada RIPOK jest  inicjatywą zakładającą stałe monitorowanie procesu wdrażania znowelizowanej ustaw związanych z gospodarką odpadami. Celem cyklicznych spotkań Rady RIPOK jest identyfikowanie problemów związanych z realizacją „rewolucji odpadowej”, wypracowanie możliwych rozwiązań  i przekazanie ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji, co w efekcie ma zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego modelu gospodarki odpadami i Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Członkiem RADY może zostać każdy podmiot funkcjonujący jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze. Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z około 120-tu firmami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz naszej branży. Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.
Zmień wielkość czcionki
Kontrast