PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK

Budynek PSZOK

Na terenie miasta Zawiercie do dyspozycji mieszkańców oddany jest punkt PSZOK przy ul. Krzywej:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek w godzinach 8:00 - 18:00
  • środa w godzinach 8:00 - 18:00
  • czwartek w godzinach 8:00 - 18:00
  • piątek w godzinach 8:00 - 18:00
  • sobota w godzinach 9:00 - 13:00
  • tel. do PSZOK-a 32 672 34 84

Gminny punkt, do którego mieszkańcy Zawiercia w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Na PSZOK-u odpady będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia w/w deklaracji, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie).

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 240kg/mieszkańca/rok.

Na PSZOK można również dostarczyć w limitowanych ilościach:

  • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
  • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok.
  • zużyte opony- 8szt/nieruchomość jednorodzinna lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/rok.

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Uwaga! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Zawiercie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady, np. ogródki działkowe, domki letniskowe zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych.