DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgkzawiercie.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie graficzne elementy klikane lub podzielone na strefy klikane są dostępne z klawiatury.
 2. Nie jest zachowana spójność tekstowych opisów alternatywnych, etykiet i „title” w powtarzających się elementach.
 3. Selektor CSS outline wyłącza fokus.
 4. Występuje zmiana kontekstu bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
 5. Na stronie jest mechanizm zmieniający kontekst bez udziału użytkownika.
 6. Występuje mechanizm automatycznie przekierowujący stronę do innego adresu.
 7. Na stronie są informacje generowane poprzez arkusze stylów bez dostępnej alternatywy.
 8. Funkcja, której uruchomienie rozpoczyna się za pomocą gestu punktowego lub wciśnięcia klawisza urządzenia wskazującego nie może być anulowana.
 9. W przypadku gdy w kodzie strony używane są atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki, to nie wszystkie one mają swój ekwiwalent dla klawiatury i na odwrót.
 10. Treść dynamicznie generowana przez skrypt nie pojawia się bezpośrednio po elemencie powodującym jej pojawienie (w logicznej kolejności przemieszczania fokusa).
 11. Ramka fokusa jest usunięta za pomocą skryptu.
 12. Komunikaty o stanie lub o błędach nie są dostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa.

Strona internetowa spełnia następujące wymagania:

 1. Wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury.
 2. Na stronie nie występuje pułapka klawiaturowa.
 3. Na stronie nie występują elementy, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 4. Na stronie nie występują elementy uruchamiające dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 5. Na stronie nie występują migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać.
 6. Na stronie nie występuje mechanizm otwierający nowe okno przeglądarki bez udziału użytkownika.
 7. Na stronie jest aktualna mapa strony bądź wyszukiwarka.
 8. Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 9. Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 10. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku.
 11. Po powiększeniu strony do 200% utrzymana jest widoczność całości informacji na stronie.
 12. Dostęp do treści strony jest możliwy bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma).
 13. Wyróżnienie wizualne linków jest utrzymane.
 14. Nie ma informacji przekazywanych jedynie za pomocą koloru.
 15. Żaden element na badanej stronie wskazuje elementy za pomocą koloru.
 16. Kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 17. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1.
 18. Obecny jest link „przejdź do treści”, a jeśli jest i jest więcej linków pozwalających na omijanie bloków, to czy jest zachowana ich spójność na wszystkich badanych stronach.
 19. Na badanych stronach informacje nie są przekazywane jedynie poprzez użycie pozycji bądź formy.
 20. Tytuły stron mają poprawną strukturę.
 21. Fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 22. Wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.
 23. Na stronach nie ma tabel prezentujących dane, które są stworzonych za pomocą narzędzi tekstowych innych niż znaczniki tabel.
 24. Linki mające podobne funkcje są zgrupowanie w kodzie strony.
 25. Na stronie nie znajdują się puste linki.
 26. Zachowana jest spójność linków w całym serwisie.
 27. Nie występuje efekt jąkania.
 28. Występuje możliwość łatwego zrozumienia celu lub działania linków i przycisków dla wszystkich użytkowników.
 29. Wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają przypisaną poprawnie sformułowaną alternatywę tekstową.
 30. Wszystkie opisy alternatywne mają rozsądną długość (liczbę znaków).
 31. Wszystkie graficzne elementy czysto dekoracyjne mają pusty atrybut alt (alt=””).
 32. Wszystkie grafiki w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany opis alternatywny, a te, które niosą szczególnie istotne treści uzupełnione są o poprawną, dostępną alternatywę.
 33. Ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 34. Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo.
 35. Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 256 px jest możliwy bez potrzeby przesuwania w pionie.
 36. Na stronie elementy nie są osadzone w znacznikach <BLINK>, <BGSOUND> lub <MARQEE.
 37. Na stronie nie ma słów, które są pisane literami oddzielonymi spacjami.
 38. Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez obecność zrozumiałej alternatywy.
 39. Na stronie nie ma błędów walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML.
 40. Każda strona ma poprawną deklarację języka.
 41. Na każdej stronie jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 42. Nagłówki na stronie przypisane są do odpowiednich elementów, w odpowiedniej kolejności.
 43. W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji.
 44. Deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie każdej strony.
 45. Na stronie są elementy HTML niepoprawnie użyte w celu zmiany prezentacji.
 46. Została zachowana dostępność dokumentów do pobrania.
 47. Wszystkie elementy HTML są poprawnie użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 48. Dodatkowe informacje pojawiające się na ekranie gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu, lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika.
 49. Użytkownik może w pełni zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi.
 50. Funkcja dostępna za pomocą gestu złożonego jest dostępna również za pomocą gestu prostego.
 51. Zapewniona jest dostępność wszystkich elementów generowanych dynamicznie.
 52. Wyświetlana w interfejsie etykieta jest zgodną z etykietą dostępną dla technologii asystujących.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie: „Lista kontrolna do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” udostępnionej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest MAGDALENA MODZELEWSKA, mmodzelewska@zgkzawiercie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798-655-696. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ulicy Podmiejskiej 53, 42-400 Zawiercie

 • W budynku znajdują się dwa wejścia: ogólnodostępne od ulicy Podmiejskiej oraz drugie znajduje się od strony warsztatu dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników Spółki.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przechodzenie przez obszary kontroli: w budynku zainstalowano kontrolę dostępu dla drzwi ewakuacyjnych. Drzwi otwierane są tylko przez upoważnionych pracowników. Pozostali użytkownicy mogą otworzyć drzwi od strony wewnętrznej tylko w przypadku awaryjnym (pożar, wybuch, ewakuacja itp.).
 • Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking znajduje się od ulicy Podmiejskiej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Można skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenie wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. W celu skorzystania z usługi, kilka dni wcześniej przed planowaną wizytą, należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności, numer telefonu: 798-655-696,  adres e-mail: mmodzelewska@zgkzawiercie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Krzywej 3, 42-400 Zawiercie

 • W budynku znajduje się jedno wejście ogólnodostępne od ulicy Krzywej.
 • Do wejścia prowadzą jedynie schody, możliwy jest podjazd dla wózków przez bramę techniczną.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przechodzenie przez obszary kontroli: w budynku nie znajduje się obszar kontroli.
 • Przed budynkiem Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Można skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenie wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. W celu skorzystania z usługi, kilka dni wcześniej przed planowaną wizytą, należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności, numer telefonu: 798-655-696,  adres e-mail: mmodzelewska@zgkzawiercie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Biuro obsługi klienta w budynku na ulicy Krzywej 3, 42-400 Zawiercie

 • W budynku znajdują się 3 wejścia ogólnodostępne.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz przy dwóch z nich podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Biuro obsługi klienta znajduje się na pierwszym piętrze na wprost drzwi.
 • Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, wjazd na parking znajduje się od ulicy Krzywej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Można skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenie wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. W celu skorzystania z usługi, kilka dni wcześniej przed planowaną wizytą, należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności, numer telefonu: 798-655-696,  adres e-mail: mmodzelewska@zgkzawiercie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.