INSTALACJA KOMUNALNA

ODPADY PRZEMYSŁOWE

ODPADY PRZEMYSŁOWE dopuszczone do zagospodarowania na terenie kwatery składowiska odpadów

KOD ODPADU NAZWA ODPADU
02 01 04 ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OPAKOWAŃ)(NIE ZAWIERAJĄCE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO ODZYSKU)
04 01 99 INNE NIEWYMIENIONE ODPADY
04 02 22 ODPADY Z PRZETWORZONYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH
15 02 03 SORBENTY, MATERIAŁY FILTRACYJNE, TKANINY DO WYCIERANIA (NP. SZMATY, ŚCIERKI) I UBRANIA OCHRONNE INNE NIŻ WYMIENIONE  W 15 02 02
17 03 80 ODPADOWA PAPA
17 09 04 ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 09 01, 17 09 02 I 17 09 03  )(nie zawierające elementów nadających się do odzysku)
20 03 06 ODPADY ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH  [odpad nie zawiera substancji organicznych]
20 03 03 ODPADY Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW [odpad nie zawiera substancji organicznych]
19 08 02 ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW
ex 19 05 99 INNE NIE WYMIENIONE ODPADY* [odpady z części biologicznej instalacji mbp – stabilizat]
ex 19 05 99 INNE NIE WYMIENIONE ODPADY [odpady z kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów]
19 05 01 NIE PRZEKOMPOSTOWANE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I PODOBNYCH
16 07 99 INNE NIEWYMIENIONE ODPADY*
17 05 04 GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIENIE, INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 05 03
20 02 02 GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIENIE.
10 09 03 ŻUŻLE ODLEWNICZE
10 09 08 RDZENIE I FORMY ODLEWNICZE PO PROCESIE ODLEWANIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 10 09 07
17 01 01 ODPADY BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW
17 01 02 GRUZ CEGLANY
17 01 07 ZMIESZANE ODPADY Z BETONU, GRUZU CEGLANEGO, ODPADOWYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 01 06
19 08 05 USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE