KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU BADANIEM SATYSFAKCJI KLIENTA (ART. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejska 53, 42 – 400 Zawiercie tel. (32) 67234 81, fax: (23) 672 13 93, e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany w zdaniu pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając informacje na adres e-mail: iod@zgkzawiercie.pl.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, tj.
  • wykonania krótkiego połączenia telefonicznego mającego na celu uzyskanie w formie anonimowej ankiety informacji o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez ZGK Zawiercie Sp. z o.o. produktów / usług.
  • wypełnienia anonimowej ankiety dostępnej na stronie internetowej ZGK Zawiercie
  • wypełnienia anonimowej ankiety przesłanej pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a więc nie później niż̇ do momentu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta.
 5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora Danych takim jak: dostawcy systemów i usług informatycznych, np. w celach obsługi IT, hostingu.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.
 8. Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dodatkowo, może Pani/Pan zapoznać się̨ z polityką prywatności ZGK Zawiercie dostępnej pod adresem: https://zgkzawiercie.pl/rodo/