Stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu w sprawie informacji medialnych dot. odbioru odpadów czasie epidemii

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące postępowania
z odpadami od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
w czasie trwania epidemii informujemy, co następuje:

Podstawą działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie stanu epidemii są Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zgodnie z pkt. C Wytycznych dla osób przebywających w izolacji stosuje się następujące procedury odbioru i magazynowania odpadów:
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się
w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Zgodnie z przytoczonymi regulacjami, spółka podstawia odpowiednio oznakowane pojemniki pod lokalizacje objęte izolacją.

Tym samym celem działania spółki, jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.
Podkreślić należy, że informacje o miejscach izolacji, a więc miejscach podstawienia oznakowanych pojemników spółka otrzymywała od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (SANEPID), za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zaznaczyć należy, że miejsce podstawienia pojemników nie stanowi danych osobowych, które podlegają ochronie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W świetle art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:
Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;”

Dalej w świetle art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia, czytamy, że:
przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej […]”, co ma miejsce w niniejszej sprawie.
Pragniemy również podkreślić, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie z dnia 12 marca br. odsyła osoby, instytucje zainteresowane szczegółowymi wytycznymi do Głównego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie stoi na stanowisku, iż przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem.
Ponadto wyraźne i jednoznaczne oznakowanie pojemników w czasie trwania epidemii ma również na celu ochronę pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako podmiotu obsługującego w kwestii wywozu odpadów zarówno gminę Zawiercie jak i gminy ościenne.
Objęcie kwarantanną zakładu w przypadku zakażenia jego pracowników i niemożność realizacji zadań z zakresu wywozu i przetwarzania odpadów przez okres kilku tygodni, w gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego mogłoby spowodować katastrofę epidemiologiczną.
Wprowadzone zabezpieczenia mają również ograniczyć dostęp do pojemników osobom postronnym jak również niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów, a tym samym przenoszeniu zakażonych wirusem odpadów.

Reasumując powyższe, wyraźnie należy podkreślić, iż celem działania spółki, jak również Miasta Zawiercie jest ochrona zdrowia wszystkich mieszkańców. Posadowienie pojemników odpowiednio oznakowanych wynika z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wpisując się w te regulacje, zarówno Gmina jak i Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadanie publiczne, zgodnie z przepisami prawa.

Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu opisywanej sytuacji z niedopuszczalnymi przypadkami ataków na pracowników służby zdrowia, które to ataki stanowczo potępiamy.

Pragniemy zaznaczyć, że Gmina Zawiercie wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako jeden z pierwszych samorządów wsparł Szpital Powiatowy w Zawierciu, poprzez zakup za kwotę 400 000 zł aparatury i testów do diagnostyki zakażeń koronawirusem w ramach walki z epidemią.

Podsumowując, zgodnie z art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020 roku wytyczne i zalecenia GIS-u są podstawą prawną do ich stosowania przy odbiorze odpadów komunalnych oraz przetwarzania danych osobowych.

Comments are closed.